Click here for English text 

I = Eye

Elektrisch licht, net als alle licht wat we kennen, is een geschenk van God, wie hij ook volgens u mag zijn. Als u denkt aan de foto- synthese, zult u met mij beamen dat het bestaan ​​van licht dermate belangrijk is, dat het leven zelf onmogelijk zou zijn zonder de beschikbaarheid ervan.

Elektrisch licht heeft onze bruikbare levensduur langer gemaakt door het verlengen van de dag en het verkorten van de nacht. Licht is zo essentieel dat het menselijk oog niets kan doen zonder het, en het oog is het belangrijkste zintuig wat we hebben. U kunt proeven, voelen, ruiken, maar wat is het leven zonder de mogelijkheid om te zien? Kunnen we niet een boek, een levens verhaal, lezen wanneer we een ander in de ogen aankijken? Wanneer we oogcontact hebben? Als je erover nadenkt zult u met mij beamen dat het “Oog” (Eye) veel belangrijker is dan “Ik” ( I)  en het is zeer onwaarschijnlijk dat beide woorden per toeval als 1 betekenis worden beschouwd in de Engelse taal. Kan het zijn dat we nu aan het kijken zijn naar de derde dimensie van deze taal? Een taal, geërfd van onze voorouders, dat ons meer te vertellen heeft dan wat we herkennen op het eerste gezicht.

Thomas Alva Edison

Is het toeval dat Nederland vaak het land van predikers en docenten wordt genoemd?

Ik zou het niet weten. Maar wat ik wel weet is dat de uitvindingen die de heer Edison aan deze wereld heeft gegeven, een magische gemeenschappelijke grond hebben. Een magische sleutel; een mysterie rond één woord en dat is “communicatie”. De Morse- code was zijn uitvinding. Wie kent niet zijn SOS-signaal:  “spaar onze zielen”? Wat zou de wereld vandaag de dag zijn zonder zijn andere uitvindingen zoals de fonograaf, opgenomen muziek en de film camera? Ja, deze meneer Edison had de gave om al deze communicatiemiddelen aan onze wereld te geven.

Misschien wel het belangrijkste, was de uitvinding van het elektrische licht dat onze bruikbare dag langer heeft gemaakt, waardoor de ogen van de mensheid de gelegenheid kregen om langer te communiceren en dus het veiligstellen van vrede en vriendschap kan waarborgen, onder degenen die door communicatie elkaar beter kunnen begrijpen. De uitvindingen van de heer Edison hebben geleid tot de welvaart van vele bedrijven, zoals de huidige General Electric en AEG, bedrijven welke ontstaan zijn m.b.v. zijn hersenen en vandaag de dag honderdduizenden mensen wereldwijd in dienst hebben.

Het oog en het licht

We hebben al afgesproken dat het oog niets kan zonder licht. Of dit licht nou natuurlijk is of elektrisch.

Het oog heeft naarmate de tijd vordert, steeds meer licht nodig (lumen of lichtsterkte) om goed te kunnen functioneren. Een persoon van middelbare leeftijd van 45 jaar heeft wel 10 keer (!) Meer licht (lumen) nodig dan een kind van 6 jaar om dezelfde dingen te kunnen onderscheiden. Uw kinderen kunnen een boek lezen met minder licht dan dat van een kaars (1 kaars) en u zult vast wel eens hebben ervaren hoeveel licht een bejaarde hiervoor nodig heeft!

Kwalitatief hoogstaande en energie- vriendelijke verlichting is uiteraard de oplossing voor het bevredigen van deze behoefte. Een andere belangrijke factor om te overwegen is dat het oog de spiegel is van de ziel. Het oog draagt zorg voor het verwerken van de externe verlichting tot het oplichten van de eigen ziel.

Langer leven door de evenaar? het rustig aan kunnen doen? Dit betreft het leven van mensen welke wonen op het noordelijk of zuidelijk halfrond, als gevolg van de invloed van de zon, de meest krachtigste lichtbron dat we hebben. Een moderne behandeling tegen depressies omvat tegenwoordig het zetten van mensen in extreme verlichte kamers, zodat zij kunnen genezen. Mensen die onder invloed zijn van hoge doses licht zijn mentaal eerder rijp dan mensen die leven in donkere omgevingen.

Licht en religie

Er is nauwelijks een religie of geloof dat niet de nadruk legt op het mysterie van het licht. Er is een wisselwerking tussen het heilige licht en het licht in al zijn vormen zoals wij die kennen.

Veel mensen die aan de rand van leven en dood zijn geweest, kunnen zich een soort tunnel met een enorm krachtig en mooi licht aan het eind ervan herinneren. Het is niet aan mij veel dieper in te gaan op dit onderwerp, maar een aantal bevindingen over de wisselwerking zijn opmerkelijk.

Energie

Het gebruik van elektriciteit wordt als basis genomen om licht uit te kunnen zenden via een lichtbron. De energie die wordt verbruikt door een gloeilamp, wordt voor 90% omgezet in warmte en niet in zichtbaar licht. Op deze manier is een gloeilamp meer een warmtebron dan een lichtbron.

Ik ben erg blij dat met de ontwikkeling van onze LED & Compact spaarlampen we dit fenomeen hebben kunnen ombuigen naar een meer aanvaardbaar niveau. Consumenten kunnen nu hiervan genieten en dat met apparaten die een langere levensduur te hebben! Ik voel me zeer bevoorrecht met de mogelijkheid om u te dienen met de verlichting die u nodig heeft!

Anton Lohuis

———-

English


I = eye

Electric light, like all-light we know, is a gift from God whatever you conceive Him to be. If you think of the photo-synthesis, you will agree with me that the existence of light is even so much important, that life itself would be impossible without the availability of it.

Electric light has made our usable life longer by lengthening the day and shortening the night. Light is so much essential that the human eye cannot do anything without it, and the eye is the most important sense we have. You can taste, feel, smell but what is life without the ability to see? Can we not read a book, a life-story, in a second when we look another person in the eye? When we have eye-contact? If you think about it you will agree with me that “eye” is much more important than “I” and it is very unlikely that the fact that you pronounce them the same word be a coincidence. I’d rather believe we are looking at the third dimension of this language? A language inherited from our ancestors that has more to tell us than what we recognize at first sight.

Thomas Alva Edison

Is it a coincidence that Holland is often called the country of preachers and the teachers?

I would not know. But what I do know is that the inventions that Mr. Edison gave this world have a magic common ground. A magic key; a mystery around just one word and that is “communication” The Morse-Code was his invention. Who does not know the S.O.S signal “save our souls” from his hand? And what would the world be today without his other inventions such as the phonograph and both the recorded music & the motion picture camera ? Yes, this Mr. Edison was blessed in giving our world all these communication tools.

Perhaps the most important one was the invention of electric light which made our usable day longer enabling the eyes of humanity communicate longer and thus securing peace and friendship among those who could by communication better understand each other. The inventions of Mr. Edison have led to prosperity of many companies such as today’s General Electric and A.E.G. which companies originate from his brain and today employ hundreds of thousands of people worldwide.

The eye and light

We have already agreed that the eye would be nothing without the light be it natural or electrical.

The eye however needs more and more light (lumens or luminosity) to function as it ages. A middle-ages person of 45 years needs 10 times (!) more light (lumens) than a child of 6 years in distinguishing the same things. Your children can read a book with light of less than a candle (1 candela) and you will have experienced how much light elderly people need for that!

Good and Energy-friendly lighting is of course the answer to satisfy these needs. Another important factor to consider is that the eye is the mirror of the soul. Through the eye external lighting leads to internal enlightenment.

Close the Equator people live a much more? take it easy? A life than those living for to the north or south on this globe because of the influence of the sun which is the most powerful light-source we have. Modern treatment against depression nowadays includes putting people in extreme highlighted rooms to cure. People under influence of high doses of light mentally mature earlier than those living in darker environments.

Light and Religion

There is hardly any religion or faith that does not emphasize on the mystery of light. There is an inter-face between holy light and the light in all its forms as we know it.

Many people who have been on the edge of life and death remember to have seen a kind of tunnel with an enormous powerful and beautiful light at the end of it. It is not for me to go too much deeper in this subject but some findings about the inter-face are remarkable.

Energy

Light can only emit from light sources on the basis of the use of energy. The energy that we put into an incandescent ordinary light bulb is for 90% translated into heat and not into visible light. In that way a light bulb is more a heat source than a light source.

I am very pleased that with the development of our LED & Compact Energy Saving Lamps we have curved this phenomenon down to more acceptable levels. Consumers can now enjoy and that with devices that have longer life span! I feel very privileged with the opportunity to serve you with your lighting needs !

Anton Lohuis

Anton Lohuis

Anton Lohuis